Tiểu sử của Nguyễn Phúc Khánh

Nguyễn Phúc Khánh

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Khánh
Sinh 17 tháng 6 năm 1704 mất 13 tháng 6 năm 1748
Thân mẫu Trương Thị Khuê
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng tại làng Dương Xuân, nhà thờ ở làng Vĩnh Hòa (Huế).
Có ba con trai là Đạo, Hạc, Điền.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

17 tháng 6 năm 1704 / 13 tháng 6 năm 1748

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)