Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tứ

Nguyễn Phúc Tứ
Nguyễn Phúc Đán

Nội hữu Cai đội - Thiếu sư Luân Quốc công

Nội hữu Cai đội Thiếu sư Luân Quốc công
Nguyễn Phúc Tứ - Nguyễn Phúc Đán
Sinh 16 tháng 2 năm 1700 mất 18 tháng 7 năm 1753
Thân mẫu Hiếu Minh Hoàng hậu Tống Thị Được
Đương thời giữ chức Nội hữu Cai đội, sau khi mất được truy tặng Thiếu sư Luân Quốc công.
Mộ táng tại làng Võ Xá, nhà thờ ở Hương Cần (Huế).
Có năm con trai là Dục, Tĩnh, Thăng, Túc, Hộ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

16 tháng 2 năm 1700 / 18 tháng 7 năm 1753

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)