Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hải

Nguyễn Phúc Hải

Nguyễn Phúc Hải
Ngày sinh mất không rõ. Mất vào mùa thu
Thân mẫu không rõ.
Mộ táng tại làng Long Hồ, nhà thờ ở phường An Cựu (Huế).
Có hai con trai là Y và Cự.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)