Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đôn

Nguyễn Phúc Đôn

Chưởng Cơ

Nguyễn Phúc Đôn, làm tới chức Chưởng Cơ. Có một con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)