Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tuân

Nguyễn Phúc Tuân

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đôn