Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vinh

Nguyễn Phúc Vinh
Chưởng Cơ

Vinh Quận Công

Vinh Quận Công
Nguyễn Phúc Vinh, làm tới chức Chưởng cơ.
Sau khi qua đời được táng tại làng Phú Xuân (Hương Trà, Thừa Thiên). Có một con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Nơi an táng :

Bàng Môn (Phú Lộc, Thừa Thiên)

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)