Tiểu sử của Nguyễn Phúc Gia

Nguyễn Phúc Gia

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vinh