Tiểu sử của Nguyễn Vinh 阮 榮

Nguyễn Vinh 阮 榮

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Chiêm 阮 佔