Tiểu sử của Nguyễn Mẫn 阮 敏

Nguyễn Mẫn 阮 敏

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Chiêm 阮 佔