Tiểu sử của Khuyết danh - Phu quân là Chưởng cơ Đức

Khuyết danh - Phu quân là Chưởng cơ Đức

Công chúa

Khuyết danh,
Phu quân là Chưởng cơ Đức.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687) / Không rõ