Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Tào (阮福玉曹)

Nguyễn Phúc Ngọc Tào (阮福玉曹)

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Tào (阮福玉曹),
Thân mẫu là Từ Mẫn Chu hoàng hậu, không rõ truyện.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687) / Không rõ