Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhiễu

Nguyễn Phúc Nhiễu
mất sớm

Nguyễn Phúc Nhiễu, mất sớm không con.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687)