Tiểu sử của Nguyễn Phúc Niên

Nguyễn Phúc Niên
mất sớm

Nguyễn Phúc Niên, mất sớm không con.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687)