Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Dung

Nguyễn Phúc Ngọc Dung

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Dung,
Phu quân Chưởng cơ tên Minh.
Bà mất sớm

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Lan 阮福瀾 (1601 - 1648) / Không rõ