Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quỳnh

Nguyễn Phúc Quỳnh
mất sớm

Nguyễn Phúc Quỳnh, mất sớm.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Lan 阮福瀾 (1601 - 1648)