Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vũ

Nguyễn Phúc Vũ
mất sớm

Nguyễn Phúc Vũ, mất sớm.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Lan 阮福瀾 (1601 - 1648)