Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Đỉnh

Nguyễn Phúc Ngọc Đỉnh
Từ Thục

Nghĩa Quận Công phu nhân

Nguyễn Phúc Ngọc Đỉnh
Sinh ? - mất 1624, hạ giá lấy Nghĩa Quận công Nguyễn Cửu Kiều (1599-1656), con trai của Thượng tướng Nguyễn Quảng triều hậu Lê, bà sinh năm con trai:
1. Vỵ Xuyên hầu Nguyễn Cửu Thiên,
2. Duyên Lộc hầu Nguyễn Cửu Duyên,
3. Trấn Quận công Nguyễn Cửu Ứng,
4. Dực Đức hầu Nguyễn Cửu Kế,
5. Cẩm Long hầu Nguyễn Cửu Thân.
Khi mất bà được ban thụy là Từ Thục. Ông và bà lập ra hệ tính Nguyễn Cửu.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635) / Không rõ