Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Vạn

Nguyễn Phúc Ngọc Vạn

Hoàng Hậu của vua Chey Chetta II

Nguyễn Phúc Ngọc Vạn.
Bà là em cùng mẹ với công nữ Ngọc Liên. Được gả làm Vương hậu của vua Chey Chetta II.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635) / Không rõ