Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thiệu

Nguyễn Phúc Thiệu

Nguyễn Phúc Thiệu, không có truyện.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)