Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lộc

Nguyễn Phúc Lộc

Nguyễn Phúc Lộc, không có truyện

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)