Tiểu sử của Nguyễn Phúc Anh

Nguyễn Phúc Anh

Nguyễn Phúc Anh, trấn thủ Quảng Nam. Mưu phản nên bị chú ruột là Tường Quận Công Nguyễn Phúc Khê giết đi và tước tông tịch.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)