Tiểu sử của Nguyễn Khê

Nguyễn Khê
Trung Nghị

Nghĩa Hưng Quận Vương

Nguyễn Khê
Sinh 12 tháng 12 1569 . Mất 22 tháng 6 năm 1616, là người có cơ mưu, giỏi suy đoán. Ban đầu làm Chưởng Cơ Tường Quan Hầu rồi Tổng Trấn Tường Quận Công. Khi mất được truy phong Trấn Quận Công, thụy Trung Nghị. Vua Gia Long truy phong là Nghĩa Hưng Quận Vương, thờ ờ Thái Miếu. Có 13 con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)