Tiểu sử của Nguyễn Dương

Nguyễn Dương

Tả Đô đốc Hữu Quận Công

Nguyễn Dương, làm quan đến Tả Đô đốc Hữu Quận công. Không con cái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)