Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trạch

Nguyễn Phúc Trạch
Nguyễn Thuận Trạch

Chưởng cơ Hữu Quận Công

Nguyễn Thuận Trạch, làm quan đến chức Chưởng cơ Hữu Quận công. Bị tước tông tịch và bị đổi sang họ Nguyễn Thuận. Không con cái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)