Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thành

Nguyễn Phúc Thành

Hoàng Tử Thành

Nguyễn Phúc Thành, làm Cơ Chưởng phủ Thiên Trường, gia đình ở khu Giáp Tứ xã Quần Anh(nay xóm 13, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)