Tiểu sử của Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Thái Bảo Hòa Quận Công

Nguyễn Hà
Sinh ? - 19 tháng 4. Mất 1576, truy tặng Thái bảo Hòa Quận công, có sáu người con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

? - 19 tháng 4 / 1576

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)