Tiểu sử của Nguyễn Thị Ngọc Bửu

Nguyễn Thị Ngọc Bửu

Công chúa