Tiểu sử của Nguyễn Uông (阮汪)

Nguyễn Uông (阮汪)

Tả Tướng Lãng Quận Công

Nguyễn Uông (阮汪) là một nhà chính trị và quân sự vào giai đoạn Lê Trung Hưng. Ông là con trai cả của danh tướng Nguyễn Kim (1468-1545) và là anh trai của chúa Nguyễn Hoàng. Sau khi tướng Nguyễn Kim bị đầu độc, Nguyễn Uông bị anh rể là Trịnh Kiểm sát hại để chiếm quyền lãnh đạo quân đội Nhà Hậu Lê.
Đây là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến Trịnh Nguyễn phân ranh sau này.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1545

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Thứ phu nhân (Khuyết danh) / Ngài Nguyễn Kim 阮 淦 (1468 - 1545)

Nguyễn Uông có hai người con. Con trưởng là Nguyễn Thân Không. Con thứ là Nguyễn Uyên, theo Nguyễn Hoàng vào Nam, làm quan đến Đề lĩnh Thượng khố Đội trưởng.

Nguyễn Uyên có hai con là Nguyễn Thao và Nguyễn Thanh, đều làm đến Chưởng doanh Quận công.

Con Nguyễn Thao là Nguyễn Tráng, có dũng lược, thường đi đánh dẹp, nhiều lần lập được công lớn được phong tước quân công.

Năm 1648 mùa thu, chúa Nguyễn Phúc Tần mới nối ngôi chúa, cho rằng Quảng Bình thủy doanh tham tướng Nguyễn Triều Văn vốn hèn nhát, bèn triệu về dùng Nguyễn Tráng lên thay. Sau khi đến nơi, Nguyễn Tráng sửa khí giới, dạy sĩ tốt, việc phòng bị ngoài biên càng được nghiêm mật.

Năm 1656 mùa hạ, Nguyễn Tráng theo tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đem quân lấy Nghệ An, cùng Phó tướng Nguyễn Cửu Kiều đem chu sư đánh nhau với thủy quân giặc.

Năm 1660, mùa đông, Nguyễn Tráng được thăng Cựu doanh trấn thủ.

Năm 1687 mùa hạ, Nguyễn Phúc Thái nối ngôi chúa, thăng Chưởng doanh quận công. Năm ấy, Nguyễn Tráng mất.

Đến năm Gia Long thứ 4 (1805) vì là thần hồi quốc sơ, Nguyễn Tráng được liệt vào bậc ba, ấm thụ một người cháu được thế tập làm thứ đội trưởng để giữ việc thờ cúng, cấp cho 3 mẫu ruộng thờ, 1 người coi mả.

Nguyễn Tráng có 6 trai là Định, Đạt, Đồng, Vĩnh, Thuận, Kính. Định và Đồng đều làm đến Chưởng doanh, Đạt và Kính đều làm đến Cai cơ, Vĩnh và Thuận đều làm đến Cai đội.