Tiểu sử của Nguyễn Hán

Nguyễn Hán

Lỵ Nhân Công

Theo phả Họ Nguyễn Gia Miêu
Đời thứ Sáu: Lỵ Nhân công huý Hán, con trai thứ hai Cẩn Nghĩa Công. Sinh 2 con, cả là Hắc, thứ là Vịnh. Cụ làm quan triều Lê Anh Tông (1557 - 1573) phụng sai diệt nhà Mạc, nhiều lần lập công lớn, làm đến chức Thái Bảo Quận Công. Sau mất khi đánh trận. Cụ được tặng tước Lỵ Nhân Công. Được lập đền thờ ở phủ Lỵ Nhân.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

? - 19 tháng 10 / 1593

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)

Nguyễn Hán 
Sinh ? - 19 tháng 10, mất 1593. Năm 1593, trong chiến dịch Sơn Nam, Nguyễn Hán ra sức đánh mà mất, được vua Lê phong làm Lỵ Quận công và cho con là Hắc được tập ấm, sau làm quan đến Thái phó. Có hai con trai.