Tiểu sử của Nguyễn Thị Thai (Hai) 阮氏…

Nguyễn Thị Thai (Hai) 阮氏…

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Công Duẩn 阮 公 笋 / Không rõ