Tiểu sử của Nguyễn Thị Phát 阮氏…

Nguyễn Thị Phát 阮氏…