Tiểu sử của Nguyễn Thị Phát 阮氏…

Nguyễn Thị Phát 阮氏…

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Công Duẩn 阮 公 笋 / Không rõ