Tiểu sử của Nguyễn Văn Lễ 阮 文 禮

Nguyễn Văn Lễ 阮 文 禮

Lỗ Khê Hầu

Ông là con thứ 6 của Hoằng Quốc Công Nguyễn Công Duẫn. Lai lịch không rõ. Ông giữ chức Trấn Điện Tư Hiệu Úy dưới triều Lê. Ông được phong là Quan Tấn Trấn Quốc Tướng Quân, Lỗ Khê Hầu.
Khi Mất, được ban thụy là Lương Tâm.
Ông có hai con trai là Nguyễn Đương và Nguyễn Phú