Tiểu sử của Nguyễn Như Hiếu 阮 如孝

Nguyễn Như Hiếu 阮 如孝

Châu Quận Công

Châu Quận Công
Ông là con thứ ba của Hoằng Quốc Công Nguyễn Công Duẫn. Lai lịch không rõ. Ông làm quan dưới các triều Lê Thánh Tông và Lê Hiến Tông. Vì có quân công nên ông được phong là Trần Quốc Đại Tướng Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc Châu Quận Công.
Khi mất, ông được ban thụy là Bảo Thuần.
Ông có 4 người con trai là Nguyễn Văn Khiêm (Huyện Thừa), Nguyễn Văn Phong (Giám Sát Ngự Sử), Nguyễn Văn Tiến (Tham Nghị) và Nguyễn Văn Thái (Lang Trung).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Công Duẩn 阮 公 笋