Tiểu sử của Nguyễn Nhân Chính 阮 仁政

Nguyễn Nhân Chính 阮 仁政

Thái Bảo Mục Quốc Công

Thái Bảo Mục Quốc Công
Ông là con thứ hai của Hoằng Quốc Công Nguyễn Công Duẫn. Lai lịch không rõ. Ông làm quan dưới đời vua Lê Thái Tông chức Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc. Về sau, lập được nhiều công trạng, ông được vinh phong Đồng Đức Công thần, Phò Quốc Thượng Tướng Quân, Trụ Quốc Thái Bảo Mục Quốc Công.
Ông có 2 người con trai là Nguyễ Đăng Cơ (Tuyên Quận Công) và Nguyễn Đăng Phụ (Tống Ban Hầu).