Tiểu sử của Nguyễn Thị Diễn 阮氏演

Nguyễn Thị Diễn 阮氏演

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲 / Không rõ