Tiểu sử của Nguyễn Thị Diễn 阮氏演

Nguyễn Thị Diễn 阮氏演

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ