Tiểu sử của Nguyễn Thị Biên 阮氏編

Nguyễn Thị Biên 阮氏編

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ.