Tiểu sử của Nguyễn Thị Biên 阮氏編

Nguyễn Thị Biên 阮氏編

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲 / Không rõ