Tiểu sử của Nguyễn Thị Dự 阮氏預

Nguyễn Thị Dự 阮氏預

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲 / Không rõ