Tiểu sử của Nguyễn Thị Giai 阮氏佳

Nguyễn Thị Giai 阮氏佳

Bà là con gái thứ 6 của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ. Con cháu không rõ.