Tiểu sử của Nguyễn Thị Giai 阮氏佳

Nguyễn Thị Giai 阮氏佳

Bà là con gái thứ 6 của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ. Con cháu không rõ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲 / Không rõ