Tiểu sử của Nguyễn Lam 阮藍

Nguyễn Lam 阮藍

Ông là con thứ 6 của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ. Con cháu không rõ