Tiểu sử của Nguyễn Mỹ 阮美

Nguyễn Mỹ 阮美

Thiên Hộ Hầu

Ông là con trưởng của Chiêu Quang Hầu. Ông theo Bình Định Vương từ lúc ban đầu của cuộc khởi nghĩa. Ông lập được nhiều công trạng, được phong Thiên Hộ Hầu.
Con cháu không rõ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲