Tiểu sử của Nguyễn Thị Hà 阮 氏 荷

Nguyễn Thị Hà 阮 氏 荷

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Biện 阮 忭 / Không rõ