Tiểu sử của Nguyễn Ba 阮 耙

Nguyễn Ba 阮 耙

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Biện 阮 忭