Tiểu sử của Nguyễn Thư 阮 書

Nguyễn Thư 阮 書

Ông là con thứ hai của Du Cần Công. Cũng như anh, ông là người có danh vọng, được Hồ Quý Ly mời ra làm ở Xu mật viện. Khi cha bị giết hại trong vụ Trần Phế Dế, ông bỏ trốn không biết đi đâu.
Con cháu không rõ.