Tiểu sử của Nguyễn Hách

Nguyễn Hách

Quản quân thiết liêm
Ông là con thứ hai của Hữu Hiệu Điểm Nguyễn Cộng Luật.
Trong vụ thảm sát Trần Phế Đế năm Mậu Thìn (1388), ông trốn thoát về Thanh Hóa. Sau ông cùng con theo cuộc khởi nghĩa của nhà Hậu Trần (1407-1413) và bị tử trận

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Công Luật 阮 公 律 (????-1388)