Tiểu sử của Nguyễn Công Sách

Nguyễn Công Sách

Thái Úy

Quản quân thiết sang
Ông là con trưởng của Hữu Hiệu Điểm Nguyễn Cộng Luật.
Theo "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư", ông cùng vú nuôi với vua Trần Phế Đế. Năm Đinh mão (1378) vua phong ông làm Quản quân thiết sang. Cuối năm Mậu thìn (1388) vua Trần Phế Đế mưu bắt Hồ Quý Ly không thành, bị Thượng Hoàng Nghệ Tông bắt giam. Ông cùng các tướng định đem quân vào cứu vua nhưng vua yêu cầu phải tuân lệnh của Thượng Hoàng. Sau đó ông bị bắt và bị hại. Ông có một người con tên là Nguyễn Phong.