Tiểu sử của Nguyễn Cảnh 阮 竟

Nguyễn Cảnh 阮 竟

Thái Phó Cánh Quận Công

Ông là con thứ hai của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Thế Tứ. Ông đỗ khoa thi võ năm Quý Hợi (1323) đời Trần Minh Tông. Ông làm quan dưới các triều Trần Minh Tông (1314 - 1329) đến Trần Tuệ Tông (1374 - 1377). Ông trấn thủ xứ Kinh Bắc, được phong Thái Phó Tham Tri chính sự Cánh Quận Công.
Ông có 5 người con trai, con trưởng là Nguyễn Thành, các vị khác khuyết danh.

 

Ông là con thứ hai của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Thế Tứ. Ông đỗ khoa thi võ năm Quý Hợi (1323) đời Trần Minh Tông. Ông làm quan dưới các triều Trần Minh Tông (1314 - 1329) đến Trần Tuệ Tông (1374 - 1377). Ông trấn thủ xứ Kinh Bắc, được phong Thái Phó Tham Tri chính sự Cánh Quận Công.

Ông có 5 người con trai, con trưởng là Nguyễn Thành, các vị khác khuyết danh.