Tiểu sử của Nguyễn Thức

Nguyễn Thức

Tả Đô Đốc

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Nộn 阮 嫩 (?_1229)