Tiểu sử của Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền

Chỉ Huy Sứ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Nộn 阮 嫩 (?_1229)