Tiểu sử của Nguyễn Quang Lợi

Nguyễn Quang Lợi

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Đê 阮 低